kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Školní řád MŠ

Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

 

Vydal:

Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, příspěvková organizace

 

 

Účinnost:

Od 1.9.2014

 

 

Schválila:

Ředitelka školy – Miškovská Adriana

 

 

Závaznost:

Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance Mateřské školy Rumburk, Vojtěcha Kováře 398

 

Informace podána :

Zákonným zástupcům dětí

 

č.j.

ŘMŠ 01/09/2014

Obsah :

I.   PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 

-          Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

-          Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole.

-          Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí.

-          Povinnosti zákonných zástupců.

 

II. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ

ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

 

-          Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování.

-          Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání po ukončení vzdělávání.

-          Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a dosažených výsledcích.

-          Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích.

-          Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu.

-          Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole.

-          Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci.

 

III. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ

ŠKOLE

 

-          Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti na vzdělávání.

-          Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonného zástupce dítěte.

-          Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době.

-          Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování.

 

IV. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

-          Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole.

-          Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

-          Vnitřní režim školy

 

V. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

 

-          Zařízení školního stravování, organizace jeho provoz a rozsah služeb školního stravování.

-          Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole.

 

VI. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH

OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY

DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

-          Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání.

-          Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi.

-          Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

VII. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

-          Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.

-          Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole.

-          Způsob nakládání s prádlem

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

-          Účinnost a platnost školního řádu.

-          Změny a dodatky školního řádu.

-          Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem.

 

 

Ředitelka Mateřské školy Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, příspěvková organizace v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

Čl. I

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

                                 

1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání)

-                                  podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

-                                  podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji

-                                  podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem

-                                  podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

-                                  vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

-                                  napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základní školy

-                                  vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

 

1 .2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1. 3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v pozdějším znění (dále jen „Vyhláška o MŠ).

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

2. 1 Každé přijaté dítě má právo

 1. a)na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto Školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 2. b)na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 3. c)na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

2. 2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

2. 3 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto Školního řádu.

3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

3.1 Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo

 1. a)na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,
 2. b)vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,
 3. c)na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

3.2 Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

4. Povinnosti zákonných zástupců

4.1 Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní

 1. a)zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy,
 2. b)na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 3. c)informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 4. d)oznamovat důvody nepřítomnosti dítěte,
 5. e)oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v Školském zákoně pro vedení školní matriky.

4.2 Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto Školního řádu.

4.3 Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

Čl. II

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

5. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

5.1 Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

 

5.2 Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

6. Upřesnění podmínek pro předávání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

6.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě pedagogickému pracovníkovi mateřské školy ve třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ dle potřeby rodiny, zpravidla do 8.00 hodin. Pozdější příchody zákonný zástupce projedná předem s ředitelkou školy.  

 

6.2 Zákonní zástupci si předávají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy.

 

6.3 Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole, kterou zapíší do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci dítěte!!!

 

7. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

7.1 Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve Školním vzdělávacím programu.

 

7.2 Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

7.3 Ředitelka mateřské školy svolává třídní schůzku, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

 

7.4 Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

 

7.5 Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

8. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

8.1 Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení na vývěskách v MŠ a webových stránkách školy: (www.msvkovarerumburk.cz)

 

9. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

9.1 Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází nebo ředitelce mateřské školy. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví zákonní zástupci dítě neprodleně.

 

9.2 Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte pedagogického pracovníka o případných zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

 

9.3 Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

10. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

 

10.1 Úhrada úplaty za vzdělávání

 

 Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 

 

 1. a)úplata za kalendářní měsíc je splatná do 6. dne, za který vznikla povinnost hradit úplatu
 2. b)zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy, KB – 785 215 690 267/0100
 3. a)úplata za kalendářní měsíc je splatná do 6. dne kalendářního měsíce, výše úplaty činí na školní rok 2014/15 : 300,- Kč
 4. b)výše stravného je stanovena takto: Celodenní stravování - děti do 6 -ti let: 29,- Kč
 5. c)zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy: KB – 785 215 690 267/0100

 

 


 

10.2 Úhrada úplaty za vzdělávání a za školní stravování

 

 

Při úhradě za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

 


 

                                                                           Děti, které ve šk. r. dosáhnou 7 let:   30,- Kč

 

 

11. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 1. a)dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
 2. b)řídí se Školním řádem mateřské školy,
 3. c)dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

Čl. III

 

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

V MATEŘSKÉ ŠKOLE

12. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení docházky vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 9.1 až 9.3 tohoto Školního řádu.

 

13. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 11. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy

 

14. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

 

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.

 

15. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 10.1 a 10.2 tohoto Školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplata

 

Čl. IV

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

16. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ

 

16.1 Provoz Mateřské školy Rumburk, Vojtěcha Kováře 398 je: 6.30 – 16.00 hodin.

 

 O prázdninách, v měsíci červenci a srpnu, bývá provoz Mateřské školy na 4 týdny

 

přerušen.

 

 

 Informaci o omezení nebo přerušení provozu MŠ zveřejní ředitelka mateřské školy

 

nejméně dva měsíce předem.

 

 

 

16.2 Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Tuto informaci zveřejní ředitelka neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

 

 

16.3 Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce, související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

 

 

17. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

 

 

17.1 Předškolní vzdělávání dětí probíhá podle stanoveného školního programu v následujícím rámcovém denním režimu:

 

 

 

 

 

6. 30   -     8. 30 hodin  

 • Ranní činnost /spontánní i řízená/
 • Individuální činnost
 • Pohybová činnost
 • Dopolední svačina,
 • Dopolední skupinové i individuální (tématické) činnosti - spontánní
  •  Pobyt venku - procházky, hry, pohybové činnosti, spontánní
  • Oběd
  •  Odpočinek na lehárně – mladší děti
  •  Klidové a relaxační činnosti – starší děti
  •  Zájmové činnosti – kroužky - starší děti
  •  Činnosti zaměřené na nejstarší věkovou skupinu dětí – příprava na
  • Odpolední svačina
  • Odpolední spontánní činnosti i řízené činnosti
  • Individuální činnosti

 

8. 30   -     9. 30 hodin  

           i řízené

 

9. 30 - 11. 30 hodin

           činnosti, pobyt na školní zahradě

 

 

11. 30   - 12. 00 hodin    

 

12. 00   - 14. 00 hodin    

             vstup do ZŠ - starší děti

 

14. 00 -   14.30 hodin  

 

14. 30 -   16.00 hodin  

 

 

 

 

 

-                                  režimové požadavky dne vycházejí z potřeb dětí a rodičů a jejich individuálních požadavků

 

-                                  stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, divadelních a filmových představení pro děti, akcí pro děti, rodiče apod.

18. Vnitřní režim školy

 

18.1 Docházka dítěte do MŠ – děti se do mateřské školy přijímají zpravidla do 8.00 hodin. Od 6.30 do 7.30 hodin se děti scházejí v jedné určené třídě, po té v obou třídách do 8.00 hodin. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy déle než v 8.00 hod., dle potřeby rodiny.

 

 

 

18.2 Oznámení nepřítomnosti dítěte – zákonný zástupce omlouvá dítě na tentýž den osobně nebo telefonicky nejpozději do 8.00 hodin. Na následující dny omlouvá dítě kdykoli v průběhu dne, osobně nebo telefonicky ne telefonním čísle: 412 384 654

 

 

 

18.3 Přijímací řízení do MŠ – dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 34:

 

-                                  termín přijímacího řízení: ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podávání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok

 

-                                  o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím vývěsek,webových stránkách školy v místním tisku

 

-                                  ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce

 

-                                  k  předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

 

-                                  při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním předpisem (§ 50 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci)

 

-                                  o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře pro děti a dorost

 

-                                  dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (nesmí být překročena kapacita školy)

 

 

 

-                                  kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Rumburk, Vojtěcha Kováře 398

 

-                                  pro přijímání dětí jsou stanovena kritéria, která ředitelka školy oznámí před zápisem dětí do MŠ

 

 

 

18.4 Co dítě potřebuje do MŠ

 

-               vhodné, pohodlné oblečení do třídy ( hrací kalhoty, tričko, zástěrku apod.) přezůvky, bačkůrky, které si umí dítě samo obléknout, ne pantofle či boty s otevřenou patou

 

náhradní spodní prádlo

 

-                                  náhradní oblečení na pobyt venku (v zimě: teplé oblečení, v létě: tílko, kraťasy, sukýnku , pokrývku hlavy, opalovací krém apod.)

 

-                 pyžamo, pokud dítě v MŠ odpočívá ( 1x za týden si nosí děti na vyprání domů)

 

-                                  hygienické potřeby-zubní kartáček, pastu, kapesník

 

-                                  umělohmotný hrneček pro denní pitný režim – označený

 

-                                  děti poslední rok před nástupem do základní školy si přinesou svou vlastní deku a polštářek na relaxaci po obědě

 

Vše musí být řádně podepsáno nebo označeno!!!

 

 

 

18.5 Zdravé dítě v MŠ

 

-                                  do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout

 

-                                  učitelky nejsou kompetentní k podávání léků

 

-                                  učitelky nejsou kompetentní k odstraňování klíštěte z těla dítěte (bude k tomuto účelu zavolán zákonný zástupce dítěte)

 

-                                  rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte (v zájmu zdraví ostatních dětí)

 

-                                  při výskytu vší je nutné úplné vyčištění hlavy

 

-                                  projeví-li se onemocnění během dne, informuje učitelka neprodleně zákonné zástupce dítěte

 

 

 

18.6 Oznámení změn

 

-                                  rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte apod.

 

 

 

18.7 Spolupráce s rodiči

 

-                                  MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a MŠ

 

-                                  rodič má právo být informován o prospívání dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení

 

-                                  s učitelkami na třídách se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte

 

-                                  předávání informací rodičů a učitelek – dle potřeby při předávání dítěte nebo v dohodnutých konzultačních hodinách s učitelkou

 

-                                  individuální pokroky dětí jsou zaznamenávány třídními učitelkami v osobním diagnostickém listu dítěte. Rodiče mohou do těchto listů nahlížet.

 

-                                  MŠ organizuje setkání rodičů a dětí při různých příležitostech – viz plán akcí pro děti a plán spolupráce MŠ a rodičů s dětmi

 

-                                  rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých akcí, mají právo být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děj

 

18.8 Stížnosti a oznámení

 

-   stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávají zákonní zástupce dítěte

 

u ředitelky MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 

Čl. V

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

19. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

19.1 Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní kuchyně v provozovně prostorově umístěné v budově mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

19.2 Rozsah stravování lze dohodnout s vedoucí školní jídelny, případné změny sazeb se uskutečňují vždy k 1. dni v měsíci. V případě změny docházky (např.z čtyřhodinové na celodenní apod.)se změna provede k aktuálnímu datu.

 

19.3 Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní kuchyně i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci „pitného režimu“.

 

19.4 V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, vodu apod.), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 

20. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

20.1 Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu známé nepřítomnosti podle bodu 9.1 a 9.2 tohoto Školního řádu zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny.

 

20.2 V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu osobně, telefonicky MŠ.

Čl. VI

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

21. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání.

 

21.1 Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím svěřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

 

21.2 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak může ředitelka MŠ zvýšit počet dětí nejvýše 25 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje.

 

21.3 Při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

 

22. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi.

 

22.1 Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

22.2 Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

 

 1. a)přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
 2. b)pobyt dětí v přírodě
 3. c)sportovní činnosti a pohybové aktivity
 4. d)pracovní a výtvarné činnosti

 

 

 a)

 • děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech
 • skupina zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci
 • skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky
 • vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouz , když není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny
 • při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč a vesty

 b)

 

 • využívají se pouze známá bezpečná místa
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)
 • při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

 c)

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 d)

při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy – děti používají nůžky a nože pouze zakulacené

 

23. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

23.1 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

23.2 V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popřípadě za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

23.3 Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

Čl. VII

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

24. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

 

 

 

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

 

25. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

 

 

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

26. Způsob nakládání s prádlem

 

 • způsob praní prádla – vlastní prádelna
 • výměna prádla: ručníky -       1x týdně
 • v případě potřeby se výměna provádí ihned
 • výměnu prádla zajišťují provozní zaměstnanci v určených termínech
 • použité prádlo je uloženo ve skladu použitého prádla

                              lůžkoviny -   1x za 3 týdny

                               pyžamo -       1x za týden (děti si nosí na vyprání domů)

Čl. VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

27. Účinnost a platnost Školního řádu

Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.9.2014

 

28. Změny a dodatky Školního řádu

 Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

 

29. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem

 Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto Školního řádu.

 Nově přijímané zaměstnance seznámí se Školním řádem zaměstnavatel při jejich

nástupu do práce.

S obsahem Školního řádu budou zákonní zástupci dětí seznámeni na první schůzce rodičů a je součástí ŠVP PV, který je po celý rok vyvěšen v prostoru chodby před třídou Sluníček pro potřeby rodičů.